Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE
Drodzy rodzice, informujemy, iż w związku z planowaną przerwą wakacyjną, w sierpniu nasze przedszkole będzie nieczynne. Przedszkolem dyżurujący w sierpniu jest Przedszkole w Będzinie. Rodziców zainteresowanych dyżurem sierpniowym prosimy o pobranie Karty Zgłoszenia Dziecka i oddanie jej w biurze naszego przedszkola do dnia 24.06.2020r.
opis dokumentutypdata

Karta Zgłoszenia Dziecka

odt18-06-2020[ Pobierz ]
19 kB
ANKIETA DLA RODZICÓW

Zapraszamy rodziców do wypełnienia ankiety. Wystarczy kliknąć w link.

 

https://docs.google.com/forms/d/1nEmse8tyWgTbASvxuSZjmsnI_V8hzt9lauM62FOCvxk/viewform?fbclid=IwAR0nh9P-tSJ6cpmRYbdHW1FGRIsRyx_Ni3fwPANVNZvXA9CEd_qC-_AvJg8&edit_requested=true

 

UWAGA !!!

W dniu 12.06.2020 r. (piątek)  z powodu niskiej frekwencji dzieci przedszkole będzie nieczynne.

Procedura obowiązująca rodzicó

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W OKRESIE ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM OBOWIĄZUJĄCA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA „PROMYKI BAŁTYKU”

W MŚCICACH

 

 

 

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający (odbierający dzieci) do przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.

 2. Jeśli dziecko skończyło 4 lata, w drodze do i z przedszkola musi mieć osłonięte usta i nos.

 3. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola od 6:30

 4. Po godzinie 9.00 drzwi przedszkola będą zamknięte w celu dokonania dezynfekcji przez personel.

 5. Godziny odbierania dzieci z przedszkola: 14.00 – 15.30.

 6. Rodzice przy drzwiach sygnalizują dzwonkiem swoją obecność. Dziecko przekazywane jest w drzwiach do przedszkola pracownikowi przedszkola. Rodzic nie wchodzi do przedszkola. Przy odbiorze dzieci rodzic również nie wchodzi do przedszkola, ale w drzwiach podaje pracownikowi przedszkola nazwisko, imię dziecka oraz nazwę grupy. Przy drzwiach przedszkolnych stoi 1 rodzic, pozostali oczekują w kolejce w odległości od siebie min.2m..

 7. Karty czytnikowe dzieci nie będą używane. Nauczyciele są zobowiązani odnotować godzinę wejścia dziecka do sali (oraz wyjścia). Obecności będą wprowadzane do systemu iPrzedszkole.

 8. Jeżeli zajdzie pilna potrzeba wejścia rodzica do przedszkola to rodzic obligatoryjnie dezynfekuje ręce przed wejściem do placówki (dozownik z płynem dezynfekującym zamieszczony jest w przedsionku zaraz po przekroczeniu 1 drzwi do placówki) oraz jest zobligowany do stosowania rękawic ochronnych i zakrycia ust i nosa np. maseczką.

 9. Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe. Zakazuje się przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą.

 10. Przy wejściu do przedszkola dziecku dokonuje się pomiaru temperatury. Jeśli temperatura na wejściu dziecka do przedszkola będzie wynosiła 37ºC lub więcej, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, rodzic zabiera dziecko do domu. Podwyższony pomiar temperatury u dziecka odnotowywany jest w zeszycie pomiaru temperatury.

 11. Każdorazowa nieobecność dziecka w przedszkolu musi być zgłoszonaz podaniem przyczyny nieobecności.

 12. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 14. Zakazuje się przynoszenia przez dzieci zabawek i jakichkolwiek innych przedmiotów z zewnątrz do placówki.

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI
W PRZEDSZKOLU „PROMYKI BAŁTYKU” W MŚCICACH

W CZASIE PANDEMII COVID-19

 

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)§ 1

 

 1. Nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

 2. Osoby zatrudnione niezależnie od podstawy zatrudnienia, w tym osoby znajdujące się na praktykach, stażach, pracach publicznych oraz wszelkich umowach cywilnoprawnych mają obowiązek stosować rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, maseczki jednorazowe lub wielokrotnego użytku, z zastrzeżeniem wypełnienia warunków przez placówkę, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz przyłbice i wszelkie wytyczne określone w niniejszym zarządzeniu.

 3. Wobec osób zatrudnionych o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wprowadza się obowiązek codziennego pomiaru temperatury przed dopuszczeniem do pracy. W przypadku uzasadnionego podejrzenia zakażenia (temperatura, kaszel, duszności, brak odróżniania smaków, jadłowstręt) należy powstrzymać pracownika od pracy i zalecić konsultację medyczną.

 4. Robotnik prac lekkich, nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 5. Pracownicy mają obowiązek regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem oraz dokonać dezynfekcji dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

 6. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem,awszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie minimum raz na godzinę i starannie sprzątane przy użyciu wody z detergentem oraz dezynfekowane przynajmniej raz dziennie po opuszczeniu sal przez dzieci i pracowników oraz każdorazowo w sytuacjach podejrzenia wystąpienia zagrożenia.

 7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 8. Maski wielokrotnego użytku, są dopuszczalne do zastosowania, wyłącznie pod rygorem wypełnienia przez pracodawcę warunków określonych w zarządzeniu nr 5 z dnia 8.05.2020r. w sprawie wydania pracownikom środków ochrony indywidualnej w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19.

 

§ 2

 

 1. W przypadku pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych należy biurka w pomieszczeniu ustawić w taki sposób, by najbliższa (w linii prostej) odległość pomiędzy osobami pracującymi była nie mniejsza niż 2 m.

 2. Praca na stanowiskach robotniczych powinna być zorganizowana w taki sposób, aby odległość pomiędzy dwoma najbliższymi pracownikami była nie mniejsza niż 2 m, w przeciwnym razie pracownicy powinni pracować z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej.

 3. W przypadku obsługi maszyn w pomieszczeniach kuchni, kiedy z powodów konstrukcyjnych nie jest możliwe zachowanie odległości 2 m pomiędzy dwiema najbliższymi osobami obsługującymi to urządzenie, należy równoważyć brak zachowania tej odległości wyposażeniem pracowników w odpowiednie środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej.

 

§ 3

 

 1. W placówce należy wyznaczyć strefę bezpieczeństwa oznakowaną linią o barwie żółto- czarnej, do granic której mogą zbliżać się osoby postronne w tym rodzice dzieci, będących pod opieką placówki oraz od strony zaplecza kuchennego, dostawcy.

 2. Wejście rodziców do placówki jest dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach wyłącznie pod warunkiem stosowania maseczek i rękawiczek oraz przeprowadzenia dezynfekcji specjalnym płynem o zawartości alkoholu nie mniej niż 60%, zabezpieczonego tuż przy granicy strefy bezpieczeństwa.

 3. Nakłada się obowiązek bezdotykowego sprawdzania temperatury dzieciom przed ich wejściem do placówki i przynajmniej raz w czasie ich przebywania. W razie temperatury przewyższającej 37 stopni Celsjusza, placówka może odmówić przyjęcia dziecka do opieki, a w razie stwierdzenia podwyższenia temperatury ciała w ciągu dnia lub innych objawów w postaci duszności, kaszlu, jadłowstrętu, obniżenia samopoczucia nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie poinformować Dyrektora placówki oraz rodziców (opiekunów prawnych). W razie potwierdzenia zagrożenia zakażeniem rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do współdziałania z Dyrekcją przedszkola i przekazania stosownej informacji w tej sprawie, natomiast Dyrektor ma obowiązek zawiadomić odpowiednią placówkę stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organ prowadzący.

 4. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

 5. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

 6. W grupie może przebywać do 12 dzieci w uzasadnionych przypadkach za zgodą Organu Prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci nie więcej niż o 2.

 7. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (pluszowe zabawki, dywany, tekturowe układanki itp.)

 8. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe np. piłki, skakanki, obręcze itp. Należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 9. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.

 10. W placówce do odwołania nie będzie organizowane leżakowanie.

 11. Zakazuje się przynoszenia przez dzieci zabawek i jakichkolwiek innych przedmiotów z zewnątrz do placówki.

 12. Wprowadza się zakaz mycia zębów w przedszkolu.

 13. Dziecko po wejściu do sali od razu myje ręce. Czynność tę powtarzamy np. przed posiłkiem, po wyjściu z toalety i po powrocie z ogrodu.

 14. Dopuszcza się korzystanie przez dzieci z ogrodu przedszkolnego pod warunkiem codziennego porannego przeprowadzenia dezynfekcji sprzętów znajdujących się w ogrodzie i wyłączenia poprzez oznakowanie taśmą o barwie biało-czerwonej sprzętów, których dezynfekcji nie dokonano lub z innych przyczyn nie mogą być dopuszczone do użytkowania. W razie braku możliwości dokonywania dezynfekcji do czasu odwołania przez organy państwa, zakazu korzystania z placów zabaw i miejsc aktywności zbiorowej, zakazuje się wychodzenia przez pracowników z grupami przedszkolnymi do ogrodu.

 15. Wychodzące grupy do ogrodu nie mogą się ze sobą kontaktować. Dzieci przemieszczają się bez kontaktu z kolegą.

 16. Ze względu na wytyczne zobowiązujące do zachowania odległości 2 m pomiędzy osobami poruszającymi się w grupie nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola np. spacer do parku).

§ 4

 

 1. Wszystkie nauczycielki zobowiązuje się do przestrzegania procedury postępowania w okresie zagrożenia koronawirusem obowiązującej nauczycieli.

 2. Wszystkie pomoce nauczyciela zobowiązane są do przestrzegania procedurypostępowania w okresie zagrożenia koronawirusem obowiązującej pomoce nauczyciela.

 3. Wszyscy pracownicy kuchni zobowiązani są do przestrzegania procedury postępowania w okresie zagrożenia koronawirusem obowiązującej pracowników kuchni.

 

§ 5

 

 1. Zobowiązuje się pracowników do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem pracownika na liście stanowiącej załącznik do zarządzenia.

 2. Zobowiązuje się pracowników do zgłaszania Dyrektorowi placówki każdorazowo przypadku podejrzenia zaistnienia sytuacji zagrożenia lub powzięcia informacji o potencjalnym zagrożeniu, które mogłoby narazić pracowników, podopiecznych, rodziców lub inne osoby na zakażenie wirusem COVID 19.

 3. Dyrektor placówki wyznacza miejsce, w którym w razie stwierdzenia podejrzenia zakażenia dziecka (ataku kaszlu, duszności, podwyższonej temperatury, jadłowstrętu) zostanie umieszczone dziecko wraz z opiekunem, do czasu odebrania przez rodziców (opiekunów prawnych).

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE


Drodzy rodzice, przygotowujemy się do dezynfekcji całego przedszkola, dlatego prosimy o odbieranie rzeczy osobistych waszych dzieci z przedszkola (pościel maluszków, ubranka, kapcie itp.) w godz. 9:00-13:00. W każdy dzień inna grupa. Rzeczy są popakowane i podpisane w torby jednorazowe, do odbioru w przedsionku przedszkola. Prosimy wchodzić pojedynczo

i dezynfekować dłonie przy wejściu.

 

czwartek 07.05.20r. - grupa Marynarzy


piątek 08.05.20r. - grupa Muszelki i grupa Rekinki


poniedziałek 11.05.20r. - grupa Pingwinki


wtorek 12.05.20r. - grupa Piraci


środa 13.05.20r.- grupa Rybki

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

ze spotkania Wójta Gminy Będzino z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie wznowienia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i do lat 3 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkole i punktach przedszkolnych oraz żłobku prowadzonych przez Gminę Będzino

Dnia 4 maja 2020 r. na spotkaniu roboczym w sprawie możliwości wznowienia działalności placówek oświatowych przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektorzy zaproponowali, aby prowadzone przez nich placówki przedszkolne zostały otwarte od dnia 18 maja 2020 r. Termin ten zostanie potwierdzony w osobnym komunikacie do dnia 13 maja 2020 r.

 O otwarciu żłobka poinformujemy w późniejszym terminie.

Do tego czasu placówki zostaną przystosowane do wymogów określonych wytycznymi GIS i MZ, zaopatrzone w indywidualne środki ochrony osobistej, środki higieniczne, dezynfekujące i sprzęt niezbędny do bieżącej dezynfekcji pomieszczeń i wyposażenia przedszkoli oraz dostosowane do wymogów sanitarnych. Opracowane zostaną procedury bezpieczeństwa w placówkach i postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

Dyrektorzy zbiorą informacje o dzieciach, które będą korzystać z wychowania przedszkolnego. Prosimy rodziców o przekazanie takiej informacji w formie oświadczenia do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko. Wzór oświadczenia jest załączony poniżej komunikatu. Po wypełnieniu należy go przekazać do placówki lub wysłać skan dokumentu na adres e-mailowy (adresy są podane w załączniku). Oświadczenie proszę przesłać na tydzień przed terminem, w którym dziecko rozpocznie uczęszczać do placówki.

Z uwagi na sytuację epidemiczną liczebność grup przedszkolnych zostanie ograniczona. W pierwszej kolejności z przedszkoli powinny skorzystać dzieci 5-6 letnie, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, które realizują zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Decyzję o przyjęciu dzieci 3-4 letnich podejmie dyrektor placówki w zależności od możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dziecka.

 

Wójt Gminy Będzino

Mariusz Jaroniewski

opis dokumentutypdata

Oświadczenie rodzica

pdf04-05-2020[ Pobierz ]
196 kB
Informacja dyrektora

 

Drodzy Rodzice

 

W dniu 04.05.2020r. odbędzie się Narada Dyrektorów z Panem Wójtem dotycząca wznowienia działalności  opiekuńczo – wychowawczej żłobka, przedszkoli i punktów przedszkolnych.

 

Z chwilą kiedy zostaną podjęte decyzje ukaże się informacja na stronie przedszkola i żłobka.

 

Drodzy Rodzice!

 

Pamiętajmy, że przedszkole  nie będzie funkcjonowało w takiej organizacji  jak było przed  dniem ogłoszenia epidemii . Dlatego  bardzo prosimy o  ogromną rozwagę  i poczucie odpowiedzialności.

Dziękuję za wyrozumiałość ,  płynącą od Państwa życzliwość i wsparcie, które pozwoli nam na pokonanie tych trudnych chwil.

 

Pozdrawiam  Elżbieta Nożykowska

Uwaga ogłoszenie!!!

Uwaga ogłoszenie!!!


W związku z zakończonym postępowaniem rekrutacyjnym,

sporządzono listy dzieci przyjętych

i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.
O wynikach rekrutacji rodzice kandydatów zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo w dniu 10.04.2020r.

Wszystkie dzieci, które złożyły deklarację, będą kontynuować edukację przedszkolną w nowym roku szkolnym.

UWAGA!!!!
Decyzją dyrektora, przedłużamy możliwość składania Kart Zapisu do Przedszkola i Żłobka do piątku 03.04.2020r. 

Przypominam, że w przedszkolu jest ustawiona specjalna skrzynka do której można wrzucać zabezpieczone koperty z dokumentacją rekrutacyjną

(Karta Zapisu Dzieckado przedszkola + załączniki i do Żłobka)

w godz. 9:00-13:00.
Kartę Zapisu Dziecka do przedszkola i do żłobka można pobrać

i wydrukować z naszej strony.
http://www.przedszkolemscice.nogard.pl/strona=regulaminy

UWAGA!!!

Uwaga!!!

 

W związku z zaistniałą sytuacją i zamknięciem przedszkola

oraz żłobka,informujemy państwa, iż rekrutacja

do przedszkola i żłobkabędzie

przeprowadzona wg harmonogramu.

Od jutra tj.24 marca 2020r. do 31 marca 2020r.

w przedsionku Przedszkola „Promyki Bałtyku”

będzie ustawiona specjalna skrzynka

do której będzie można wrzucać zabezpieczone

koperty z dokumentacją rekrutacyjną (Karta Zapisu Dziecka

do przedszkola + załączniki) w godz. 9:00-13:00 od pn do pt. Przypominamy,że Kartę Zapisu Dziecka do przedszkola

i do żłobkamożna pobrać i wydrukować z naszej strony.

Zakładka Dokumnetacja ->Regulaminy

Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego

Komunikat

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

 1. zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
 2. polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Podstawy prawne:

- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

  Wojewoda zachodniopomorski

Tomasz Hinc

UWAGA!!!
Drodzy Rodzice!
Zgodnie z zaleceniami dnia 12 i 13 marca 2020r. w naszym przedszkolu
NIE BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ ZAJĘCIA
DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE, A JEDYNIE DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE.
Od poniedziałku 16 marca 2020r. do 25 marca 2020r.
DZIECI NIE PRZYCHODZĄ DO PRZEDSZKOLI
W załączniku do pobrania wniosek i oświadczenie dla rodziców, którzy
z powodu opieki nad dzieckiem nie będą mogli pójść do pracy.
opis dokumentutypdata

Oświadczenie o sprawowaniu opieki na dzieckiem do lat 8

odt11-03-2020[ Pobierz ]
18 kB

Wniosek o zasiłek opiekuńczy

pdf11-03-2020[ Pobierz ]
248 kB
28 FINAł WOŚP

lightbox

lightbox

lightbox

Życzenia Świąteczne

V-ty Przegląd Poetycki "Dzieci Piszą Wiersze"

V-ty Przegląd Poetycki "Dzieci Piszą Wiersze"

 

W dniu 19.10.2019r. w naszym przedszkolu odbył się już V-ty Przegląd Poetycki "Dzieci Piszą Wiersze". W przeglądzie wzięło udział dziewiętnaście dzieci z całego przedszkola. Każde dziecko wspólnie z rodziną napisało wiersz o tematyce dowolnej, który później recytowało przed publicznością. Gościliśmy także jury w skład którego zasiedli przede wszystkim specjaliści tj. Pani Stanisława Schreuder - koszalińska poetka, autorka wielu tomików wierszy, Pani Maria Stawiarz-poetka ze Świemina również autorka wielu wierszy, Pani Danuta Sawicka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Pani Barbara Grudzień - Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie oraz Radna Powiatowa - Pani Elżbieta Góral.

Celem przeglądu jest promowanie twórczości powstałej ze współpracy dziecka z dorosłym, pobudzanie inwencji twórczej, wyobraźni i fantazji. Pomysłodawczynią  przeglądu poetyckiego w naszym przedszkolu jest Pani Dyrektor Elżbieta Nożykowska, którą wspomagają nauczycielki Anna Szostak, Iwona Formela, Anna Bednarek, Anna Filińska i Klaudia Banaszczak. Warto podkreślić, że z każdego przeglądu zostaje wydany tomik wierszy, który otrzymują na pamiątkę dzieci i zaproszeni goście.

                                                                                                                                                             Opracowała: Anna Szostak

 

lightbox

Jubileusz 45 Przedszkola

Jubileusz 45-lecia Przedszkola „Promyki Bałtyku”

 

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,

Nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć,

Co robić, jak postępować , współżyć z innymi, patrzeć,

odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie świat”

Robert Fulghum

 

4 października 2019 roku dla Przedszkola „Promyki Bałtyku” był dniem szczególnym i wyjątkowym. Placówka obchodziła 45-lecie swojego istnienia.W tej niezwykle barwnej i wzruszającej uroczystości wzięli udział: przedszkolaki, pracownicy przedszkola oraz zaproszeni goście. Pani dyrektor Elżbieta Nożykowska gorąco powitała wszystkich zebranych, a wśród nich: zastępcę wójta pana Dariusza Markowskiego, panią sekretarz gminy Annę Janiuk, Komisję Oświaty: panią Lucynę Parol, Joannę Banaszczak oraz Panią Agnieszkę Gębura. Obecni byli także dyrektorzy wszystkich szkół i przedszkoli w gminie oraz byłe panie dyrektor Przedszkola, założycielka przedszkola pani Danuta Wojtowicz, Anna Janas oraz Danuta Nowakowska.Wśród nas była również radna powiatu Elżbieta Góral oraz wielu przyjaciół przedszkola.

Jubileusz 45-lecia przedszkola to bardzo ważna chwila dla nas wszystkich. Dostrzeganie czasu jest cudownym darem dojrzałości. W przedszkolu zmagamy się z zadaniami, które nie tylko wymagają czasu, ale i wiedzy. Z codziennych radości dzieci budzi się nasza siła. Rzeka życzeń onieśmiela nas, a jednocześnie podwaja siły do pracy, daje poszukującej naturze sens życia i coś, dlaczego warto żyć”- tymi słowami zaczęła swoje przemówienie pani dyrektor Elżbieta Nożykowska. Słowa podziękowań płynęły również do całej społeczności przedszkolnej czyli: dzieci, ich rodziców, nauczycieli, przyjaciół przedszkola, którzy oddali tutaj swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Dzięki ich zaangażowaniu udało się stworzyć przez te 45 lat przedszkole takie, jakie widzimy dzisiaj, wrażliwe na potrzeby dzieci, przyjazne, kolorowe, nowoczesne, otwarte na nowe. Długa jest lista wszystkich tych, którzy na trwałe zaznaczyli się na kartach historii, którzy tworzyli, rozwijali i wspierali „Promyki Bałtyku”. Nazwiska wielu z nich widnieją w kronikach zgromadzonych w archiwum przedszkolnym. Goście mogli również zobaczyć krótkie występy artystyczne w wykonaniu wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. Radość, energia uchwycona na scenie na długo pozostanie w pamięci naszych gości. Miłym i wzruszającym akcentem był występ absolwentki przedszkola Wiktorii Banaszczak.

O naszym przedszkolu można mówić wiele i długo. Na przestrzeni lat zmieniło swoje oblicze, miejsce ,strukturę. W istocie jednak pozostało takie samo-jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia. Dzisiejsza uroczystość przypomina, że w naszym przedszkolu najważniejsze zawsze było dziecko, duszą przedszkola nauczyciel, a dumą jego absolwenci”. Słowa pani dyrektor Elżbiety Nożykowskiej zakończyły jubileusz, który był niezwykłym wydarzeniem w życiu naszego przedszkola, przywołał wiele wzruszających wspomnień. Ta sentymentalna podróż pozostanie w naszych wspomnieniach i sercach.

 

                                                                                                                                               Opracowała: Iwona Formela

 

VIII Optymistyczny Rodzinny Rajd Rowerowy

VIII Optymistyczny Rodzinny Rajd Rowerowy

 

Do historii przeszedł już VIII Optymistyczny, Rodzinny Rajd Rowerowy do Podamirowa, który odbył się 28 września 2019r. Choć wszyscy obawialiśmy się deszczowej pogody, to jednak nasz rajd cieszy się dobrą pogodową passą, więc i tym razem nie padało i udało nam się wszystkim spędzić mile czas. Ci, których nie było niech żałują, gdyż ominęła ich pyszna grochóweczka Pani Basi, ognisko z kiełbaskami, zabawy i konkursy dla dzieci, a także możliwość popływania rowerami wodnymi i kajakami. Dziękujemy strażakom z OSP Mścice za zabezpieczenie rajdu, a uczestnikom rajdu za wspaniałą zabawę. Wszystkim dzieciaczkom gratulujemy samodzielnego pokonania dystansu oraz zapraszamy na kolejny rajd (maj/czerwiec 2020).

 

WARSZTATY KULINARNE - MASTERCHEFF

Przedszkolny Mastercheff” czyli warsztay kulinarne w przedszkolu

 

Wiek przedszkolny to czas, w którym kształtują się preferencje smakowe oraz upodobania żywieniowe, które mogą w przyszłości odbić się negatywnie lub pozytywnie na zdrowiu naszych dzieci. Wiadomo przecież, że prawidłowe żywienie decyduje o zdrowiu dziecka i prawidłowym jego rozwoju, a racjonalne odżywianie ma bardzo duży wpływ na aktywność psychiczną, umysłową i ruchową dziecka.

Nawyki żywieniowe należy wpajać dzieciom od najmłodszych lat, stąd pomysł na zorganizowanie warsztatów kulinarnych, które są kontynuacją realizowanego w w naszym przedszkolu autorskiego programu nauczycielek Karoliny Stawiarz i Anny Szostak pt. „Z ogródka na talerz-żyj zdrowo!”, a przy okazji Dnia Przedszkolaka, stały się także częścią projektu realizowanego przez Zachodniopomorski Oddział OMEP w Koszalinie.

Dnia 26 września do naszego przedszkola zawitały dzieci z zaprzyjaźnionego Przedszkola Integracyjnego z Koszalina. Spotkanie rozpoczęło się od „jarzynowej” gimnastyki, pamiętając przy tym, że „ruch to zdrowie!”. Następnie dzieci obejrzały ciekawą prezentację dotyczącą zdrowego żywienia. W kolejnej części spotkania zaproszeni goście wraz z naszymi małymi "cheffami" – ekspertami i pod czujnym okiem pań nauczycielek, przygotowywały nie tylko pyszne dania, ale także bomby witaminowe dla swoich małych organizmów tj. arbuzowy torcik, ciasto marchewkowe oraz sok marchwiowo-jabłkowy. Było pysznie, tanecznie, wesoło i zdrowo.

Warsztaty kulinarne odbyły się w ramach projektu z okazji Dnia Przedszkolaka realizowanego przez Zachodniopomorski Oddział OMEP w Koszalinie, do którego należy nasze przedszkole. Mamy nadzieję, że wszyscy świetnie się bawili :)

 

Opracowała: Anna Szostak

 

lightbox

 

lightbox

lightbox

lightbox

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )