Ogłoszenia o pracę

 

 

Aktualnie ogłoszenia.

Zakończenie Rekrutacji na stanowisko urzędnicze Głównej księgowej

W I etapie rekrutacji - wpłynęły 3 oferty, w tym dwie z oferty nie spełniły wymogów formalnych.

Do II etapu zakwalifikowano jedną ofertę.

Rekrutacja na stanowisko urzędowe Głównej Księgowej, zostało zakończone.

Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Przedszkolu „Promyki Bałtyku” w Mścicach Organizator: Dyrektor Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach

Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Przedszkolu „Promyki Bałtyku” w Mścicach

Organizator: Dyrektor Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach

 

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. Nr 223,poz. 1458, z późn. zm.)

 

Dyrektor Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach

ul. Szkolna 1B 76-031 Mścice

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Główny Księgowy w Przedszkolu „Promyki Bałtyku” w Mścicach

w wymiarze 0,5 etatu

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

 

Przedszkole „Promyki Bałtyku” w Mścicach

ul. Szkolna 1B

76-031 Mścice

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:

 • nazwa stanowiska: główny księgowy

 • wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

 • zatrudnienie od 3 września 2018 r.

 1. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Wymagania niezbędne:

 • spełnienie jednego z poniższych warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych:

  - ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

  - ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

  - wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

  - posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

  - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

  - nieposzlakowana opinia,

  - obywatelstwo polskie,

  - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  - niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • preferowane doświadczenie w pracy w księgowości i w administracji publicznej.

 1. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi programów komputerowych w tym finansowo-księgowych, płacowych, obsługa jednostki sektora finansów publicznych np. Progman, SJOBesti@, obsługa Płatnika, Vulcan,

 • znajomość ustawy o systemie oświaty,

 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

 • znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

 • znajomość przepisów podatkowych,

 • znajomość przepisów płacowych,

 • znajomość przepisów ZUS,

 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,

 • znajomość ustawy o rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych,

 • znajomość ustawy Kodeks pracy,

 • komunikatywność, wysokie umiejętności interpersonalne,

 • samodzielność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres,

 • rzetelność i wysokie poczucie odpowiedzialności,

 

 1. Główne obowiązki:

 

 • prowadzenie rachunkowości przedszkola,

 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 • dokonywanie wstępnej kontroli:

  - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

  - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 • opracowywanie projektu budżetu oraz nadzór nad jego realizacją,

 • prowadzenie spraw płacowych pracowników (sporządzanie list płac, rozliczenia z ZUS i US),

 • terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki,

 • przestrzeganie ustawy o finansach publicznych oraz dyscypliny budżetowej,

 • opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

 • zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych oraz bieżąca kontrola i nadzór w tym zakresie,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz nadzór nad rozliczeniem inwentaryzacji,

 • nadzór nad prawidłowścią pobieranych i odprowadzanych dochodów jednostki.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia:

 

 • CV i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz z dopiskiem:

 

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

w Przedszkolu „Promyki Bałtyku” w Mścicach

 

Oferty należy składać w sekretariacie Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach

w godzinach od 7:00 do 15:00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

24.08.2018 r. do godziny 15:00.

 

Oferty, które wpłyną do Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów – nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone nie będą zwracane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych z wyłączeniem osób, których oferty z przyczyn formalnych zostaną odrzucone.

Dyrektor Przedszkola zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.bedzino.pl/, stronie internetowej Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach http://www.przedszkolemscice.nogard.pl/ oraz tablicy informacyjnej w przedszkolu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach z siedzibą w Będzinie 19 (76-031 Mścice ul. Szkolna 1B).

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@bedzino.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221

 

Mścice, 31.07.2018 r.

 

Dyrektor Przedszkola „Promyki Bałtyku”

w Mścicach

Elżbieta Nożykowska

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy   

 

W związku z nieobsadzeniem stanowiska Główny Księgowy, termin naboru zostaje przedłużony.

opis dokumentutypdata

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy   

pdf14-06-2017[ Pobierz ]
78 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )