REGULAMINY

REGULAMIN REKRUTACJI

PRZEDSZKOLE „PROMYKI BAŁTYKU” W MŚCICACH

 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe – zapisy przejściowe dotyczące roku szkolnego 2017/2018 (czynności podejmowane jeszcze w roku szkolnym 2016/17),
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 3. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (w rozdz. 6 w art. 130-131, 149-150, 152-161 znajdują się uregulowania obowiązujące rekrutację dzieci przedszkolnych w okresie przejściowym oraz po zakończeniu zmian w systemie polskiej oświaty).
 4. Statut Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z Prawo Oświatowe  Poz.59
 5. Uchwała Rady Gminy nr XXXVIII/303/18 z dnia 15.01.2018r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Rekrutacja dzieci do Przedszkola w Mścicach odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie wniosku zwanego dalej kartą zapisu dziecka do przedszkola.

2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów składają w przedszkolu kartę zapisu dziecka do przedszkola w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

3. Karty zapisu dzieci do przedszkola są składane dyrektorowi przedszkola osobiście lub upoważnionemu przez dyrektora pracownikowi.

 

                                                Rozdział II

Zadania dyrektora przedszkola

 1. Ustala w porozumieniu z organem prowadzącym termin rekrutacji dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny.
 2. Opracowuje w oparciu o Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz w porozumieniu z organem prowadzącym kryteria przyjęcia dzieci służące zaspokojeniu potrzeb społecznych środowiska lokalnego.
 3. Ustala wartości punktowe kryteriom pierwszeństwa.
 4. Powołuje komisję rekrutacyjną i przewodniczącego komisji.
 5. Ustala kompletność kart zapisu i dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów pierwszeństwa.
 6. Podaje do publicznej wiadomości:

1)      termin rekrutacji i zasady jej przeprowadzenia,

2)      regulamin rekrutacji,

3)      harmonogram działania komisji rekrutacyjnej,

4)      prawa i obowiązki rodziców i opiekunów prawnych kandydatów w procesie rekrutacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa do odwołania się od decyzji komisji.

5)      rozstrzyga odwołanie rodzica lub opiekuna prawnego od decyzji komisji rekrutacyjnej.

 1. Powiadamia organ prowadzący o liczbie dzieci nieprzyjętych do przedszkola.
 2. Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
 3. Archiwizuje dokumentację rekrutacyjną.
 4. Przyjmuje dzieci do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego.

 

Rozdział III

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

 1. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola nie przekracza liczby miejsc wolnych w przedszkolu o przyjęciu dzieci decyduje dyrektor.
 2. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola przekracza liczbę miejsc wolnych w przedszkolu o przyjęciu dzieci decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.
 3. Liczba miejsc wolnych jest ustalana jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby oświadczeń woli o kontynuacji edukacji w danym przedszkolu przez rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków uczęszczających do przedszkola.
 4. W przypadku dzieci z orzeczeniami jest możliwe spotkanie konsultacyjne rodziców kandydata z psychologiem przedszkola.
 5. Harmonogram prac komisji ustala jej przewodniczący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.
 6. Komisja rekrutacyjna działa na podstawie Regulaminu rekrutacji i zarządzenia dyrektora określającego czas jej pracy w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

 

Rozdział IV

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

 1. Komisja rekrutacyjna działa w składzie:
 2. przewodniczący komisji – …...............................................................
 3. członek komisji – ….............................................................................
 4. członek komisji – ….............................................................................
 5. sekretarz komisji – …...........................................................................
 6.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:

1)      organizację i przebieg pracy komisji rekrutacyjnej,

2)      wystąpienie z wnioskiem do organu prowadzącego o potwierdzenie okoliczności podanych przez rodzica, opiekunów kandydata w oświadczeniach uprawniających do pierwszeństwa w przyjęciu dziecka do przedszkola,

3)      dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu,

4)      analizę przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów pierwszeństwa,

5)      podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych do przyjęcia i podpisanie ich,

6)      podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych i podpisanie ich,

7)      napisanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku o uzasadnienie,

8)      organizację i przebieg rekrutacji uzupełniającej,

9)      zgodność rozstrzygnięć postępowania rekrutacyjnego z zapisem w protokole,

10)  podpisanie protokołu przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej,

11)  przekazanie protokołu dyrektorowi przedszkola w raz z listami kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

 

 1. Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest:

1)      przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym regulaminem i zasadą poufności informacji o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu,

2)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

3)      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

4)      sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

Rozdział V

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola i etapy ich procedowania

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3–6 lat zamieszkałe na terenie gminy.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko w wieku 2,5 lat.
 3. W przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być przyjęte dzieci powyżej 6. roku życia, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców zgodnie z kryteriami.
 5. Kiedy liczba dzieci zgłoszonych do przyjęcia przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

1)      wielodzietność rodziny kandydata,

2)      niepełnosprawność kandydata,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą (rodziny zastępcze).

 

 1. Kiedy po zastosowaniu powyższych kryteriów liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria ustalone przez organ prowadzący (art. 131 ust. 5 i 6 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016r.):

Lp.

Kryterium przyjęte przez organ prowadzący

Liczba punktów

1

Dziecko 6- letnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko 5 – letnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola

50

2

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni  pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej, prowadzą gospodarstwo rolne, prowadzących działalność gospodarczą, lub pobierają naukę/studiują w systemie dziennym

40

3

Dziecko, którego rodzeństwo rozpoczyna lub kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór

30

4

Dziecko z obwodu szkoły podstawowej wg miejsca zamieszkania

20

5

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu – 8 godzin i więcej

15

6

Dziecko, które w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór jest 4-latkiem

10

                                                               

 7. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów po zastosowaniu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący, przez więcej niż jednego kandydata, pierwszeństwo przysługuje kandydatom najstarszym.

 

Rozdział VI

Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

 1. Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, który nie został przyjęty do przedszkola,  w terminie 7 dni od upublicznienia list występują do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 3. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia składają odwołanie od uzasadnienia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola.
 5. Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych kandydata o rozstrzygnięciu.
 6. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do sądu administracyjnego.

 

Rozdział VII

Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych dla

postępowania rekrutacyjnego

 1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest przedszkole.
 2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Wnioski, zwane kartami zapisu dziecka do przedszkola, są opatrzone klauzulą  o wyrażeniu zgodny na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
  1. Pracownik przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków i ich procedowania ma stosowne upoważnienie, załączone do teczki akt osobowych.
  2. Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca okresu pobytu dziecka w przedszkolu.
  3. Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane przez okres roku pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym w związku ze skargą.
  4. W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata przechowywana jest do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 1. Załącznikami do regulaminu są :

a)      wartości punktowe dla poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych,

b)      wzór listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

c)      wzór listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

d)     procedura rekrutacji tryb pracy komisji.

 

 1. Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej przedszkola.
 2. Powyższy regulamin obowiązuje od 1 marca 2018r.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Regulaminu Rekrutacji

do Przedszkola „Promyki Bałtyku”

w Mścicach

 

Wartości punktowe dla kryteriów pierwszeństwa

 

LP.

 

KRYTERIUM

WARTOŚĆ PUNKTOWA

 

wielodzietność rodziny kandydata

100

 

niepełnosprawność kandydata

100

 

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100

 

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100

 

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100

 

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100

 

objęcie kandydata pieczą zastępczą (rodziny zastępcze)

100

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Regulaminu Rekrutacji

do Przedszkola „Promyki Bałtyku”

                                                                                                                                                                                   w Mścicach

 

Wartości punktowe przyjęte przez Organ Prowadzący

 

 

Lp.

 

Kryterium przyjęte przez organ prowadzący

 

 

WARTOŚĆ PUNKTOWA

 

1

Dziecko 6- letnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko 5 – letnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola

50

2

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni  pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej, prowadzą gospodarstwo rolne, prowadzących działalność gospodarczą, lub pobierają naukę/studiują w systemie dziennym

40

3

Dziecko, którego rodzeństwo rozpoczyna lub kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór

30

4

Dziecko z obwodu szkoły podstawowej wg miejsca zamieszkania

20

5

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu – 8 godzin i więcej

15

6

Dziecko, które w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór jest 4-latkiem

10

 

 

Procedura korzystania z cztnika e-Przedszkole

Procedura korzystania z systemu iPrzedszkole

w Przedszkolu „Promyki Bałtyku” w MścicachPostanowienia wstępne 1. System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

 2. System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Gminy Będzino w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Będzino.

 3. Rodzice/ prawni opiekunowie otrzymują w przedszkolu pisemną informację (nazwa użytkownika ihasło) niezbędną do logowania się w systemie.

 4. Poprzez Moduł dla rodzica systemu iPrzedszkole rodzicom/ prawnym opiekunom zapewnia się w szczególności:

 • bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt i żywienie,

 • możliwość wydruku przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,

 • bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów,

 • dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,

 • zgłaszanie nieobecności dziecka ,

 • wgląd do zarejestrowanych na czytniku kart godzin wejścia/wyjścia dziecka.

 1. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do rejestrowania wejścia/wyjścia dziecka za pomocą karty zbliżeniowej na  czytniku kart zbliżeniowych.Karta zbliżeniowa

 1. Karta zbliżeniowa zwana dalej Kartą przeznaczona jest do rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu.

 2. Kartę (jedną) nieodpłatnie otrzymuje w przedszkolu jeden z rodziców/ prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola.

 3. Karta po aktywowaniu winna służyć do dnia ukończenia edukacji przedszkolnej.

 4. Dla każdego dziecka przeznaczona jest karta oznaczona indywidualnym kodem.

 5. Karta jest imienna - posiada kod identyfikacyjny.

 6. Rodzice/ opiekunowie dziecka, mogą za pośrednictwem przedszkola zakupić dodatkowe karty.

 7. Za zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie karty odpowiada rodzic/prawny opiekun, który pokrywa koszty wydania nowej karty do obsługi rejestracji pobytu dziecka.

 8. Fakt zgubienia/uszkodzenia karty należy zawsze zgłosić dyrektorowi przedszkola.

 9. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum a karta jest dezaktywowana.Przyprowadzanie dzieci do przedszkola.

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola kierują się do szatni.

 2. Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko zobowiązani są do włożenia imiennej karty ich dziecka do czytnika (tabletu zamieszczonego w przy domofonie przedszkolnym).

 3. Odbicie karty uprawnia Rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby przyprowadzające dziecko do oddania dziecka pod opiekę nauczyciela w sali.

 4. Brak elektronicznego lub pisemnego zarejestrowania wejścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności za cały dany dzień (6:30 -16:30).

 5. Brak elektronicznego lub pisemnego zarejestrowania wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności za cały dany dzień (6:30 -16:30)

 6. Jeśli rodzic się spóźni i odbierze dziecko po godz.16:30 system nalicza płatność za kolejną godzinę.

 7. W sporadycznych i szczególnie uzasadnionych okolicznościach, gdy osoba przyprowadzająca dziecko zapomniała kartę lub ją zgubiła) może zwrócić się bezpośrednio do intendentki lub nauczycielki o odnotowanie w systemie dokładnej godziny przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Fakt ten należy odnotować i potwierdzić podpisem w specjalnym zeszycie ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

W miesiącu czerwcu i grudniu  (przed przerwą wakacyjną i końcem roku kalendarzowego )

zapłata za przedszkole za czerwiec będzie naliczona po wcześniejszej deklaracji obecności za dany miesiąc. Wpłata za czerwiec musi być uiszczona do końca czerwca.Wpłata za grudzień musi być uiszczona do końca grudnia roku kalendarzowego.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )